0 0 0 dagen te gaan dagen om te stemmen

Actievoorwaarden Wedstrijd van je Leven 2019

Powered by FOX Sports KPN

Deze actievoorwaarden (hierna: 'de Actievoorwaarden') zijn van toepassing op de door Eredivisie Media & Marketing CV., gevestigd te (1101 AX) Amsterdam aan de Passage 144, KvK 30245396 (hierna: 'EMM') en de door KPNB.V., gevestigd te (1043 EJ) Amsterdam aan de Teleportboulevard 121 (hierna: ‘KPN’) georganiseerde winactie “De Wedstrijd van je Leven” (hierna: de Winactie').

1. Deelname

 1. Deelname aan de Winactie is mogelijk door mee te doen via de website www.wvjl2019.nl (hierna: de ‘Website’).
 2. U mag alleen deelnemen aan de Winactie indien u 18 jaar of ouder bent, in Nederland woont en uw team elf (11) tegen elf (11) voetbal speelt. Personen jonger dan 18 jaar worden uitgesloten van deelname aan de Winactie, maar zijn wel gerechtigd om te stemmen op de deelnemende teams.
 3. U kunt deelnemen aan de Winactie door uw team aan te melden op de Website. Om deel te kunnen nemen aan de Winactie wordt om de volgende gegevens gevraagd: Keuze team, e-mail, voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht, postcode + huisnummer en relatie met het team (speler of supporter).
 4. Deelname aan de Winactie is gratis.
 5. Deelnemer is verplicht om de inschrijvingshandelingen eigenhandig te verrichten.
 6. De Winactie start op 6 april2019 en eindigt op 11 mei 2019.
 7. EMM behoudt zich het recht voor om de Winactie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzen en/of deze Actievoorwaarden en/of eventuele prijzen te wijzigen, zonder op enigerlei wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers aan de Winactie. De Actievoorwaarden zijn te vinden op de Website.
 8. Door deelname aan de Winactie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de Actievoorwaarden en verklaart hij of zich te zullen houden aan de voorwaarden die aan de Winactie zijn verbonden en/of op energlei wijze daarop betrekking hebben. Indien er voor bepaalde acties of prijsvragen specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op deze Actievoorwaarden.
 9. Door deelname aan de Winactie verklaart de deelnemer zich akkoord mee te werken aan eventuele promotionele activiteiten in verband met de Winactie (o.a. de uitreiking van de prijs) en deelnemer verklaart akkoord te zijn met publicatie van de inzending in de breedste zin van het woord, waaronder in ieder geval publicatie in alle mogelijke media, waaronder mede begrepen internet en landelijke dag- en weekbladen.
 10. Deelname aan de Winactie is uitgesloten voor medewerkers van EMM en KPN en van de eventueel mede-organiserende partners van EMM dan wel eenieder die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij bij de ontwikkeling en uitvoering van de Winactie.

2. Bepalen van de winnaar

2.1 Uitsluitend indien je deelneemt middels de in artikel 1 omschreven wijze, maak je kans op een prijs.

2.2 De Winactie bestaat uit 3 actieonderdelen, te weten:

 • Ronde 1: Aanmelden en stemmen van en op alle voetbalteams

gedurende de periode van 6 april 2019 t/m 3 mei 2019.

 • Ronde 2: De top 10 wordt op 5 mei 2019 bekendgemaakt via het FOX Sports tv-kanaal en website.
 • Ronde 3: Gedurende de periode van 5 t/m 11 mei 2019 gaat de vakjury in beraad om een winnaar uit de 10 geslecteerde voetbalteams te kiezen aan de hand van de door hen opgestelde criteria zoals genoemd in artikel 2.3.

2.3 Een vakjury selecteert de top 10 op basis van het aantal stemmen en de uiteindelijke winnaar op basis van de criteria: aantal stemmen, meest creatieve wervingsactie en inzet gedurende de campagne periode.

2.4 De vakjury bestaat uit een team vanuit KPN, FOX Sports en FC De Rebellen.

2.5 De winnaar van de Winactie wordt door EMM bekend gemaakt op 12 mei 2019. Daarnaast ontvangt de persoon die het winnende team heeft aangemeld een e-mail ter bevestiging. Over de uitslag van de Winactie kan niet worden gecorrespondeerd.

2.6 EMM en KPN zijn gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening zijn dat de deelnemers niet conform de Actievoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de Winactie of het verloop van de Winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

3. De prijs

3.1 De hoofdprijs bestaat uit een live-registratie van de wedstrijd van de winnende voetbalvereniging op 1 juni 2019 tegen een selectie van FC De Rebellen. Deze live-registratie wordt op het FOX Sports kanaal in beeld gebracht als een echte live Eredivisiewedstrijd.

3.2 De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar (winnende voetbalvereniging). De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is EMM gerechtigd een andere winnaar te kiezen.

3.3 EMM en KPNkunnen de prijs – al dan niet gedurende de looptijd van de Winactie – intrekken wanneer de prijswinnaar geen vaste woon- of verblijfplaats heeft in Nederland, of een minderjarige tot 18 jaar aan de Winactie blijkt te hebben deelgenomen. Daarnaast kunnen EMM en KPN de prijs intrekken indien de winnaar in strijd met artikel 2.6 handelt of daartoe een poging doet.

3.4 EMM behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van EMM/de leverancier en/of sponsors van een prijs of de aanvraag voor surseance van betaling door EMM/de leverancier en/of sponsor van een prijs.

3.5 De winnende voetbalvereniging is geheel verantwoordelijk voor de organisatie van de wedstrijd zelf.

4. Persoonsgegevens en Privacybeleid

4.1 Wie is de gegevensbeheerder?

EMM (hierna de ‘gegevensbeheerder’) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van deelnemer. Er kan op het volgende e-mailadres contact worden opgenomen met EMM:fngprivacy_nl@fox.com.

4.2 Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De gegevensbeheerder verwerkt de door deelnemer verstrekte persoonsgegevens (hierna de 'gegevens') en de gegevens die tijdens de deelname aan de Winactie worden verzameld. De gegevens omvatten: voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, postcode + huisnummer.

4.3 Voor welke doeleinden worden de gegevens verwerkt?

De gegevens worden voor de volgende doeleinden door de gegevensbeheerder verwerkt:

 1. Om het contract waaraan deelnemer deelneemt uit te voeren en om deel te kunnen nemen aan de Winactie, inclusief het beheer en de afwikkeling van deze wedstrijd;
 2. Om aan wettelijke verplichtingen of aan bevelen van de bevoegde autoriteiten te voldoen (de doeleinden onder a) en b) worden gezamenlijk gedefinieerd als de 'contractuele doeleinden');
 3. Om een zakelijke transactie te voltooien, zoals een voorgestelde of daadwerkelijke reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere dispositie van alle of een deel van de bedrijfsactiviteiten, activa of aandelen van de beheerder, inclusief eventueel faillissement of vergelijkbare procedures (hierna gedefinieerd als de 'doeleinden met betrekking tot legitieme belangen').
 4. Volgend op voorafgaande toestemming van deelnemer, (i) voor de promotie van producten en diensten door de beheerder of door derden die actief zijn in de volgende sectoren media, uitgeverij door aanbiedingen, acties en andere marketingcommunicatie via traditionele post, per e-mail, SMS, telefoon, chat en sociale media (ii) voor profilering, om de bovengenoemde marketingactiviteiten aan te passen aan de interesses en behoeften van de klanten (hierna gedefinieerd als de 'marketingdoeleinden').

4.4 Op basis van welke rechtsgrondslag verwerken wij gegevens van deelnemer?

De gegevensverwerking is verplicht voor de contractuele doeleinden, aangezien dit noodzakelijk is voor de deelname aan de actie in het geval van punt a) onder artikel 4.3 hierboven, en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen in het geval van punt b) onder artikel 4.3 hierboven.

De verwerking voor legitieme belangen is noodzakelijk om het rechtmatige belang van de gegevensbeheerder en zijn tegenpartijen te vervullen om de economische activiteiten onder letter c) van artikel4.3 te verrichten volgens par. 3 artikel 6 van de algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie nr. 679/2016 (hierna de 'algemene verordening gegevensbescherming'). Deze verwerking is voldoende in evenwicht met het belang van deelnemer, aangezien de gegevensverwerking plaatsvindt binnen de grenzen die strikt noodzakelijk zijn om dergelijke economische activiteiten uit te voeren. De verwerking op basis van legitieme belangen is niet verplicht en deelnemer kan op elk moment bezwaar maken zoals uiteengezet in artikel 4.8 van deze Actiewoorwaarden, maar in dat geval mogen de gegevens niet verder worden gebruikt voor legitieme belangen.

De verwerking voor marketingdoeleinden gebeurt naar believen. Als deelnemer geen toestemming verleent, kan deelnemer onze generieke marketingcommunicatie of de op deelnemers interesses en behoeften gebaseerde communicatie niet ontvangen. Deelnemer kan de toestemming conform de instructies in artikel 4.8 van deze Actiewoorwaarden herroepen.

4.5 Hoe verwerken wij jouw data?

De gegevens worden zowel elektronisch als handmatig verwerkt en worden door adequate veiligheidsmaatregelen beschermd die zorgen voor veiligheid, vertrouwelijkheid en het vermijden van ongeoorloofde toegang.

4.6 Wie heeft er toegang tot jouw data?

De gegevens worden voor alle hierboven beschreven doeleinden door de gegevensbeheerder verwerkt.

De gegevens kunnen voor contractuele doeleinden ook worden doorgegeven aan de volgende categorieën van derden die taken uitvoeren die nodig zijn voor en die verband houden met de uitvoering van de actie (en eventuele uitreiking van de prijzen) binnen de Europese Unie en, binnen de grenzen die worden vermeld in artikel 4.7hieronder, buiten de Europese Unie, zoals aan: (i) dienstverleners die hulp bieden bij de uitvoering van de actie, waaronder bekroonde organisatiebureaus, fiscale en juridische advieskantoren, (ii) IT- of archiveringsserviceproviders, (iii) groepsmaatschappijen. De gegevens kunnen om legitieme belangen gedeeld worden met (i) adviseurs op het gebied van belastingadvies en juridisch advies, (ii) gevolmachtigde bedrijven of een afgestoten bedrijfsonderdeel, potentiële kopers van de gegevensbeheerder en bedrijven die het resultaat zijn van mogelijke fusies, splitsingen of andere zakelijke transacties met betrekking tot de gegevensbeheerder, ook in het kader van de activiteiten die voor dergelijke transacties functioneel zijn en (iii) bevoegde autoriteiten. De gegevens kunnen uiteindelijk voor marketingdoeleinden aan bedrijven die tot de groep behoren en aan serviceproviders worden verstrekt.

De hierboven genoemde partijen kunnen eventueel als gegevensverwerkers of onafhankelijke gegevenscontroleurs optreden. De bijgewerkte lijst met externe gegevensverwerkers is op het hoofdkantoor van degegevensbeheerder beschikbaar en kan worden opgevraagd door op het volgende e-mailadres contact op te nemen met de gegevensbeheerder fngprivacy_nl@fox.com.

4.7 Welke rechten heeft deelnemer met betrekking tot zijn/haar gegevens?

Je hebt te allen tijde het recht om: (i) een bevestiging te krijgen dat jouw gegevens al dan niet bewaard worden; (ii) op de hoogte te worden gehouden van de inhoud en de bron ervan, de juistheid ervan te verifiëren of om rectificatie, vervollediging of wijzigingen te verlangen; (ii) om verwijdering, conversie naar een anonieme vorm of beperking van alle gegevens die in strijd met toepasselijke wetgeving verwerkt worden, te verlangen, en om in alle gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking ervan om legitieme redenen.

Je kan kan dit recht uitoefenen door een bericht te sturen naar het volgende e-mailadres fngprivacy_nl@fox.com.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit wanneer er niet aan de toepasselijke voorwaarden is voldaan.

4.8 Wat zijn je rechten wat betreft je gegevens?

Op 25 mei 2018 werd de algemene verordening gegevensbescherming van kracht en zijn de volgende bepalingen van toepassing:

 1. Bewaarperiode met betrekking tot de gegevens van deelnemer

De verzamelde gegevens (i) voor contractuele doeleinden en legitieme belangen worden zolang de actie duurt, bewaard, plus 2 jaar na de beëindiging van het contract uit hoofde van de Winactie, met uitzondering van de extra bewaarperiode die nodig is voor eventuele verdediging of zoals door de bevoegde autoriteiten of toepasselijke wetgeving vereist is; (ii) worden voor marketingdoeleinden op grond van artikel 4.3 letter c) punt (i) van dit privacybeleid net zolang bewaard als het contract uit hoofde van de actie duurt plus 24 maanden na de beëindiging van het contract, terwijl de gegevens voor de marketingdoeleinden onder artikel 4.3 letter c) punt (ii) van dit privacybeleid gedurende een periode van 12 maanden na de verzameling ervan worden bewaard.

Aan het einde van de bewaartermijn worden de gegevens van deelnemer verwijderd, geanonimiseerd of geaggregeerd.

 1. Aanvullende rechten

Naast de rechten die in artikel 4.7 van deze Actievoorwaarden vermeld zijn en in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming, heeft deelnemer tevens op elk gewenst moment het recht om:

 1. De gegevensbeheerder te vragen de geversverwerking te beperken, waarbij:
 • De deelnemer de nauwkeurigheid van de gegevens betwist totdat we voldoende stappen hebben ondernomen om de juistheid ervan te rectificeren of te verifiëren;
 • De verwerking onwettig is, maar deelnemer niet wil dat wij de gegevens wissen;
 • Wij de gegevens niet langer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden, maar deelnemer de gegevens zelf nodig hebt ter vaststelling of uitvoering van zijn/haarwettelijke rechten of om zich te verdedigen tegen juridische claims; of
 • Deelnemer bezwaar gemaakt heeft tegen de verwerking uit hoofde van legitieme belangen en in afwachting is van of de gegevensbeheerder dwingende legitieme redenen heeft om de verwerking voort te zetten.
 1. Bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
 2. Te verlangen dat jouw gegevens onmiddellijk worden

gewist;

Een elektronische kopie van de door deelnemer aan ons verstrekte gegevens te verlangen, als deelnemer zijn/haargegevens naarzichzelf of naar een andere provider wil laten overdragen ('dataportabiliteit'), als de gegevens automatisch verwerkt worden en de verwerking ofwel plaatsvindt (i) op basis van toestemming van deelnemer of (ii) op basis van het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract uit hoofde van de actie; en

 1. Een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit.

4.9 Je erkent door deelname aan de Winactie op de hoogte te zijn van de inzameling en vertrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en je gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van de gegevensbeheerder.

5. Aansprakelijkheid en overige voorwaarden

 1. EMM en KPN zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname van de Winactie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de Winactie of de aanwijzing van de winnaar. Daarnaast zijn EMM en KPN op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de prijs.
 2. Deelname aan de Winactie is geheel voor eigen risico, EMM, KPN, de ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade danwel verlies en/of diefstal van enig eigendom van de winnaars , direct en/of indirect, die het gevolg is van, of op enige andere wijze verband houdt met deze Winactie, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – enige schade die de winnaars mochten lijden omdat hij /zij, door welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Winactie, dan wel de prijs niet in ontvangst kan nemen ofwel veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden.
 3. EMM en KPN zijn niet aansprakelijk voor opgave door de deelnemer van verkeerde gegevens (naam, e-mailadres etc), voor eventueel verloren gegane inzendingen en/of voor storingen in het netwerk, hardware of software die resulteren in beperkte, vertraagde of verloren gegane gegevens van de deelnemer.
 4. Je verleent aan EMM en KPN toestemming om je naam als winnaar te vermelden in alle door EMM, respectievelijk KPN beheerde media.
 5. Je vrijwaart EMM en KPN van aanspraken van derden in verband met een niet-nakoming van deze Actievoorwaarden of in verband met het handelen of nalaten van de deelnemer.
 6. Met betrekking tot de deelname aan de Winactie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, zien de deelnemer en genodigde af van iedere (rechts)vordering tegen partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Winactie.
 7. Deze Actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 8. De eventuele verschuldigde kansspelbelasting en BTW die in verband met de prijs moet worden betaald, komen voor rekening van EMM en KPN, tenzij anders vermeld.
 9. Op de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Winactie en/of deze Actievoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 10. Eventuele klachten, bezwaren en vragen in verband met de Winactie kunnen aan EMM kenbaar worden gemaakt door middel van het sturen van een e-mail aan klantenservice@foxsports.nl en kunnen aan KPN kenbaar gemaakt worden via: KPN BV, Teleportboulevard 121, 1043 EJ Amsterdam.

Wedstrijd van je Leven maakt gebruikt van Cookies

FOX Sports gebruikt cookies, waaronder cookies van derden, om onze service te verbeteren, advertenties te personaliseren en jouw website voorkeuren te onthouden. Door gebruik te blijven maken van deze website of door op "akkoord" te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies op de websites van Eredivisie Media & Marketing. Voor meer informatie (bijvoorbeeld over hoe je de cookies uit kunt zetten) raadpleeg ons cookiebeleid en privacybeleid.

Sluit dit bericht

Let op: Je internetbrowser is verouderd

Het lijkt erop dat je internetbrowser ouder is dan wij ondersteunen op deze website.
Het kan hierdoor voorkomen dat sommige functionaliteiten van deze site niet werken zoals bedoeld.

Controleer bij Microsoft of er updates zijn of gebruik een van de alternatieve gratis internetbrowsers die veiliger en sneller werken dan je huidige Internet Explorer. Bijvoorbeeld: Mozilla Firefox of Google Chrome